Zakres usług

Zobacz co mogę zrobić dla Ciebie i/lub Twojej firmy:

PRAWO CYWILNE, w szczególności:

• ochrona prawa własności, posiadania i użytkowania,
• odszkodowania i zadośćuczynienia,
• prawo rzeczowe, dotyczące własności, współwłasności, użytkowania, służebności, zastawu, posiadania,
• prawo zobowiązań, tj. umów sprzedaży, najmu, zlecenia, dzierżawy, darowizny,
• sprawy o zapłatę,
• sprawy dotyczące wpisu w księdze wieczystej,
• egzekucja należności,
• prawo spadkowe, m.in. stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, odrzucenia spadku, sprawy o zachowek, sprawy dotyczące testamentu
• zakładanie spółek

PRAWO RODZINNE, w szczególności sprawy:

• o rozwód (z wyłącznej winy jednego z małżonków lub bez orzekania o winie),
• o separację, o unieważnienie małżeństwa,
• o ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej oraz rozliczenia między małżonkami,
• związane z pochodzeniem dziecka: sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania,
• o alimenty: alimenty na rzecz dziecka, alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie, alimenty rzecz na innych członków rodziny,
• o podwyższenie lub obniżenie alimentów, o egzekucję alimentów już zasądzonych, o zabezpieczenie alimentów w trakcie postępowania sądowego,
• o przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze,
• o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
• których przedmiotem jest opieka prawna i kuratela (w sprawach osób małoletnich i dorosłych),
• o przysposobienie,
• o ubezwłasnowolnienie,
• o przymusowe leczenie odwykowe i leczenie psychiatryczne

PRAWO KARNE, w szczególności przestępstwa:

• komunikacyjne (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, etc.)
• przeciwko życiu i zdrowiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, aborcja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, etc.)
• przeciwko rodzinie i opiece (przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji);
• przeciwko wolności (groźby karalne, szantaż, stalking, etc.)
• przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej etc.)
• przeciwko działalności instytucji państwowych (przekupstwo, płatna protekcja etc.)
• przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie bądźŸ uszkodzenie danych informatycznych, zakłócenia systemów komputerowych, etc.);
• przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy, etc.)
• przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, oszustwo komputerowe, etc.)

PRAWO SPADKOWE, w szczególności:

• stwierdzenie nabycia spadku,
• dział spadku,
• dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
• zachowek,
• testament

PRAWO ADMINISTRACYJNE, w szczególności:

• sprawy z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym sprawy dotyczące zameldowania i wymeldowania,
• sprawy dotyczące cudzoziemców